Lakuang Batinjau Kalam Basigi, Kato Pasambahan Part 1

Kato Pasambahan

Assalamualaikum dunsanak kasadonyo. Baik yang barado di ranah maupun di parantauan. Sesuai dengan janji admin sebelumnya. Kita akan coba berbagi sarana media untuk belajar  kato pasambahan / petatah petitih adat kepada dunsanak kami sadonyo. 

Kato pasambahan yang admin uraikan di siko merupakan dialeg dasar dalam parundingan dan kami sampaikan secara bertahap. Insya allah secara bertahap pulo  kito akan posting agar memudahkan untuk dipahami dan dihafal nantinya.

Sebagai mana yang diketahui dalam dialeg kato pasambahan ko ado 4 fase diantaranyo:

  1. Lakuang Batinjau Kalam Basigi
  2. Taratik Sambah/ Satinah kato
  3. Sighiah
  4. Niek mukasuik.

Di bawah merupakan dialeg dasar yang biasa dibawokan oleh niniak mamak kito yang dikampuang dan pada dasarnya isi dialeg kato pasambahan ko samo sajo dengan daerah lainyo. Hanyo sajo yang membedakan nanti pada uangkapan-ungkapan pantun  yang dibawakan dalam perundingan. 

Kepada mamak-mamak kami, angku dan lainyo, Jika nanti ada kekeliruan sekiranyo mohon dikoreksi. Karna kitopun masih dalam tahap baraja. Terima kasih.

Berikut kito mulai dengan fase pertama yaitu lakuang batinjau kalam basigi.

 

  • Lakuang Batinjau Kalam Basigi

 

Pada dialeg pepatah-petitih atau kato pasambahan melibatkan 3 pihak diantarnya 

  • Urang Nagari     = Kapalo Mudo
  • Pangka        = Mamak Pangka
  • Urang Sumando= Sutan/bagindo/sidi , 

Khusus untuk urang sumando dalam rundingan nanti berada dalam duo posisi. Pertama sebagai urang sumando pangka, kedua sebagai urang sumando nagari. Urang sumando akan terlibat dalam dialog perundingan  baik antara mamak pangka dengan sumando maupun ughang nugari dengan sumando

Bentuk Dialog Sebagai Berikut.

Kapalo Mudo

Jo…!

Sunggahpun Ajo surang nan taimbau namo tasabuik gala, sifaiknyo sagalo silang nan bapangka, karajo nan bapokok, nan baradiak bakakak, bamamak bakamanakan, sarato ughang sumando tamasuak apak-apak ughang, ateh anak nan ba bako.

Kok jauh kami alah basonsoang, ampia e lah bajawek salam. Di tapiak bandua di tingkek janjang taruih ka joroang kadudukan. Baa nyo lai kini, takana di hati takilam di mato, lakuang e batinjau kalame basigi. Alah kok cukuik undang jo saruan, atau ado juo ka dinanti lai? , singguang tu dulu kaba dari ambo..!

Mamak Pangka

Sampai Kapalo Mudo..?

Kapalo Mudo, ba awa ba akia, ba mulai basudah. Tempo di awae tadi ba imbau ambo, tapi sungguahpun ambo surang, sifaiknyo sagalo silang nan bapangka, karajo nan bapokok, nan baradiak ba kakak, ba mamak ba kamanakan, sarato ughang sumando tamasuak apak-apak ughang, ateh anak nan ba bako.

Ba a nyo lai kini nan dek kapalo mudo, kok jauh e kami alah ba sonsoang, ampia e lah bajawek salam. Di tapiak bandua, di tingkek janjang taruih ka joroang ka dudukan. Takana di hati takilam di mato, lakuang e batinjau kalame basigi. Alah kok cukuik undang jo saruan, atau ado juo ka dinanti. Kan baitu bunyi e tadi?

Kini baitulah kapalo mudo, dek tadi ndak ambo surang nan baimbau, nan sifaik e sagalo silang nan bapangka karajo nan bapokok, kini istirahat kami mintak dulu kapalo mudo. Kami paiyoan pulo dulu antaro kami nan disiko. Dalam kami baiyo, manunggu kapalo mudo sabanta..!

Kapalo Mudo

Sampai jo…

Ba a rupoe dek ajo Ajo., ka ditarik kato jo mufakaik, ka baelo jo parundingan, hinggo janji nan bamintak ka bakeh ambo, kan baitu bunyi nyo tadi?

Ba a rupoe nan dek ambo jo. Basuo juo bak undang-undang ajo juo mah, lamak makan dikunyah-kunyah, lamak kato dipaiyoan.

Paiyoanlah dulu jo, manunggu kami di siko.!

Mamak Pangka

Kalau baitu ambo paiyoan dulu kapalo mudo..!

(setelah itu mamak pangka berunding basamo para urang sumando)

Mamak Pangka

Sutan….!

Sutan nan ambo imbau, tapi sungguahpun baitu sifaiknyo sagalo ughang sumando kami tamasuak apak-apak urang ateh anak nan ba bako. Bisiak lah kadangaran sorak lah kalampauan mah sutan.

Tempo di awa e tadi ambo kadangan rundiangan dari ughang nugari. Alah buah parundinganyao? Lakuang bunyi e ka batinjau, kalam ka basigi. Tantang undang jo saruan alah cukuik ko atau ado juo yang ka dinanti lai. Baitu katonyo tadi..!

Baa rupoe dek ambo sutan, kato sajo baru yang bajawek, rundingan alun ba kambalian. Istirahat nan ambo mintak nan inyo alah mananti.

Baanyo lai kini sutan, suatu kato ka manjawek duo rundingan ka mamulangan, pulanganlah dek sutan parundingan kapalo mudo tu, nan baa pamulangan sutan, ambolah samo di dalam mah. Sadotu dulu sutan. 

Urang sumando

Sampai mak…!

Baa rupoe dek amak tadi kadatangan rundiangan dari ughang nugari. A..lah buah rundingannyo, kalau ndak salah ambo ma imak, lakuang bunyi e nan batinjau kalam basigi. Alah cukuik kito ko atau ado juo nan ka dinanti. Kan baitu  bunyi e tadi? Baa rupoe nan dek amak, kato sajo nan baru baimak, gayuang alun basambuik, rundiangan alun  bakambalian, mah ba paiyoan lo ka bakeh kami.

Kini baitulah mak, dek tadi indak ambo surang nan baimbau, kami paiyoan lo dulu, samantaro kami baiyo istirahat datang ka bakeh amak.

Mamak Pangka

Insya allah sutan, ambo nanti..!

(Setelah itu urang sumando tadi maengoan kiri jo kanan, saling baiyo anatar sesama urang sumando.dan sampailah kato mufakaik , bahwa alah cukuik sado yang di dalam,/pada sesi ini biasanyo ndak banyak rundingan. Hanyo sekedar diskusi ringan untuk manjawek rundingan mamak pangka. Setelah itu rundingan dikambalian ka bakeh mamak pangka)

Urang Sumando

Mak,, tadi baimbau ambo, tapi sungguahpun baitu nan sifaiknyo sagalo urang sumando tamasuak apak-apak urang ateh anak nan babako.

Baa nyo lai kini tantang rundingan amak tadi, alah baiyo pulo kami nan ado disiko antaro urang sumando tamasuak apak-apak urang ateh anak nan ba bako. Kini baitu mah mak, basuo juo bak undang-undang amak, buek aia ka pambuluah, bulek kato jo mufakaik, tantang undang jo saruan.

Suatu kato ka manjawek duo rundingan ka mamulangan, pulangan lah etongan kapalo mudo nan dek amak. Nan kami disiko ateh namo urang sumando tamasuak apak aak urang lah samo di dalam mah. Sado tu dulu mak. 

Mamak Pangka.

Ambo pulangan etongan nagari ko lai sutan..?

Urang Sumando

Elok bana nah nyo mak.

(Setelah itu mamak pangka mamulangan rundingan ka bakeh ughang nugari)

Mamak Pangka

Kapalo Mudo..!

Tapi sungguahpun kapalo mudo nan tasabuik namo taimbau gala, sifaiknyo sagalo niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, anak mudo matah kapalo mudo di atehnyo. Ba awa ba akia bamulai basudah, sunaik kato bilang duo apa kaji dek basabuik pasa jalan dek batampuah.

Tempo di awae tadi tembak diagiah ba alamaik pandang diagiah batujuan, manggado ma adang tampuak, manembak ma adang silang, antaro kito baduo.

Baa nyo lai kini kapalo mudo, “ ba belok-belok aia di balai akaik, suruiknyo ka muaro juo, ba belok-belok kato jo mufakaik, ambo juo ka mamulangan rundingan ka bakeh kapalo mudo”

Satu kato ka manjawek, duo rundingan ka mamulaingan di ambo tabik e liak mah kapalo mudo,,!

Kapalo Mudo

Sampai jo..!

Tempo di awae tadi tembak diagiah ba alamaik pandang diagiah batujuan, manggado ma adang tampuak, manembak ma adang silang, kan iyo antaro kito baduo.

Baa rupoe dek ajo tantang rundingan ambo tadi, kato sajo nan baru bajawab, gayuang alun basambuik, rundingan alun  bakambalian. Istirahat nan ajo mintak, nan ambo mananti.

Mangko istirahat nan ajo mintak, untuk baiyo badunsanak,bamufakaik jo sudaro,untuk mancari bulek nan sagolek, picak nan salayang. Baanyo lai kini suatu kato kamanjawek, duo rundingan ka mamulangan, taibah pulo ka bakeh ajo baliak. 

Dek ambo jo.., kan lah pasaran biasoe  nyo tu  jo, umpamo ughang maminjam bana nan mamulangan, sapuluah kali baiak je nyo tu jo..!

Mamak Pangka

Kapalo mudo,, tapi sungguahpun kapalo mudo surang nan ambo imbau, sifaiknyo sagalo niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, anak mudo matah, kapalo mudo di dalamnya. Ba awa ba akia, bamulai basudah, sunaik kato bilang duo, apa kaji dek basabuik pasa jalan dek batampuah. Tempo di awae tadi tembak diagiah ba alamaik pandangan diagiah batujuan. Manggado maadang tampuak manembak maadang silang  antaro kito baduo.

Kapalo mudo, dibaliak-baliak bak mamanggang diulang-ulang manyapuah, disabui kato nan tadi untuk manjapuik kato nan kini. Dek tadi kapalo mudo mandatangan rundingan ka bakeh ambo, a..lah buah parundinganyo? Tantang lakuang batinjau kalam basigi. Baa rupoe dek ambo kato sajo yang baru bajawek rundingan alun bakambalian, Mah istirahat pulo nan ambo mintak. Manggo istirahat nan dimintak kapalo mudo, untuk mancari golek nan sagolek picak nan salayang. Baiyo badunsanak bamufakaik jo sudaro.

Baa nyo lai kini, kok bulek lah buliah digoleakan, picak lah buliah dilayangkan. Tantang undang jo saruan pangka, ibaraik saikua ikan panjang mah kapalo mudo, saikua ikan panjang, sakarek ikan panjang, kuaeh ikan panjang juo namoe lai. Kok ndak cukuik lah umpamo cukuik mah kapalo mudo.

Tapi samantangpun baitu kapalo mudo tantang nagari , cameh kami ka anyuik tagamang katajatuah, setia nan indak kunjuang abih, angan–angan mambawo sansai, sansai mambawo badan hilang. Kok jauhe alah kami jalang, ampia e lah kami turuik, nan tibo iko baru kapalo mudo, iko nan kadibanaan ka baekeh kapalo mudo mah, tapi sungguahpun baitu sifaiknyo sagalo ughang nugari nan disungkuik atok ditanai lapiak. sado tu dulu kapalo mudo..!

Kapalo Mudo

Sampai jo…!

Sapanjang kato ajo tadi, ciek duo alah ambo danga, ampeak limo sapuluah ndak taetongan layi. Baa rupoe dek ajo tantang undang jo saruan pangka, ibaraik saikua ikan panjang bunyie tadi. Sa ikua ikan panjang, sakareak ikan panjang, kuahe ikan panjang juo namoe lai. Kok ndak cukuik, umpamo cukuik. Kan baitu bunyi e tadi.!

Baa nyo lai tantang nagari, mah cameh ajo nan ka anyuik, tagamang ka tajatuah, setia nan indak kunjung abih, angan-angan mambawo sansai, sansai mambawo badan hilang, Kok jauhe  kami alah ba jalang, ampia e kami lah baturuik, nan tibo iko baru. iko nan kadibanaan ka baekeh ambo, tapi sungguahpun baitu sifaiknyo sagalo ughang nugari yang disungkuik atoak ditanai lapiak. Kan baitu bunyi e tadi..?

Banyo lai kini jo,, dek kami ado sighang baduonyo. Istirahat datang ka bakeh ajo, kami paiyoan lo dulu..

Mamak Pangka

Insya allah ambo nanti kapalo mudo..!

( setelah itu kapalo mudo, berunding dengan ughang nugari yang hadir seperti niniak mamak, kapalo desa, dubalang dll. Sifat rundingan biasanya sebatas diskusi singkat)

Kapalo Mudo

Jo..

Ajo juo nan ambo imbau, tapi sungguahpun baitu sifaiknyo sagalo silang nan bapangka, karajo nan bapokok. Lah baiyo lo kami sabanta ko, ba a nyo lai kini, kok bulek alah buliah digolekan , picak lah buliah dilayangkan. Tantang ughang nugari, di bukik indak kabarangin, di lurah indak ka barayia. kok tibonyo saat kito barundiang, kito ajak barundiang,, kok tibo kito katiko makan, kito ajak makan, sananglah pangka tantang itu. 

Mamak Pangka

Sampai kapalo  mudo….!

Mandanga rundingan kapalo mudo tadi, iyolah sajuak dalam hati sanang dalam kiro-kiro. Dibawoan ka hati nan suci dan muko nan janiah, di lingkuangan adaik jo pusako.  Alah ba agiah kandak kami tantang undang jo saruan.

(sesaat rundingan dihentikan sejenak, setelah itu ughang nugari/kapalo mudo maninjau pangka untuk menanyakan perihal apo yang jadi mukasuik sahinggo kito bakumpua didalam rumah gadang nan ko)

Kapalo Mudo

Jo…!

Ajo nan ambo imbau, tapi sifaiknyo sagalo silang sapangka, karajo nan bapokok. 

Ba a nyo lai kini, karano lah disaru niniak jo mamak, koroang jo kampuang, cadiak pandai, alim ulama, niniak mamak, gadang keteak tuo mudo, anak mudo matah kapalo mudopun sakali.

Aa kolah niek jo mukasuik? Adokah rumah gadang nan katirisan, atau adokah tapian nan calo, adokah gadieh dapek malu, tau sawah tabantang indak ba baniah. Kabaan lah ka bakeh kami jo..!

Mamak Pangka

Sampai kapalo mudo…

Baa rupe dek kapalo mudo tadi, karano lah disaru niniak jo mamak, koroang jo kampuang, cadiak pandai, alim ulama, niniak mamak, gadang keteak tuo mudo, anak mudo matah kapalo mudopun sakali.

Aa kolah niek jo mukasuik? Adokah rumah gadang nan katirisan, atau adokah tapian nan calo, adokah gadieh dapek malu, tau sawah tabantang indak ba baniah. Kabaan lah ka bakeh kami jo..!

Baa  nyo lai kini dek kami, ndak  ado rumah gadang nan katirisan, atau a tapian nan calo, gadieh dapek malu, atau sawah tabantang indak ba baniah. 

Kini baitu dulu kapalo mudo, istirahat kami mintak dulu kapalo mudo. Mananti kapalo mudo samantaro…!

Nb: lakuang batinjau kalam basigi selesai

( Secara sederhana, pada sesi lakuang batinjau kalam basigi adalah media untuk memastikan kehadiran atau keterlibatan orang-orang yang patut terlibat dalam perundingan yang akan dilaksanakan. Baik dari pihak pangka maupun pihak nagari. Hal itu dilakukan untuk menghindari selisih paham jika ada yang patut terlibat, tapi tidak dilibatkan atau tidak hadir dalam perundingan, sehingga perlu dikomfirmasi kehadiran mereka, agar jangan ada terjadi gesekan yang berpotensi  mengenai perasaan  baik dipihak pangka maupun nagari setelah rundingan selesai dilaksanakan.)

(*admin/jp)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Leave a Reply